ทำเนียบผู้บริหาร

นายวีระ เพ็งศิริ
ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  / อาจารย์ใหญ่
พ.ศ 2519-

นายพินิจ อินทรภาษิต
ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  / อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.

นายพิทยา คงสัทตา
ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  / อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.

นายไพรัช ภู่ทอง
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2540-2550

นายสมชาย อังสุโชติเมธี
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2550-พ.ศ.2554

นายเผดิม รัตถา
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2554-พ.ศ.2562


นายเกรียงศักดิ์ คงไทย
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2562
- ปัจจุบัน

 

 
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter