ทำเนียบผู้บริหาร

นายวีระ เพ็งศิริ
ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  / อาจารย์ใหญ่
พ.ศ 2519-

นายพินิจ อินทรภาษิต
ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  / อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.

นายพิทยา คงสัทตา
ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  / อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.

นายไพรัช ภู่ทอง
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2540-2550

นายสมชาย อังสุโชติเมธี
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

พ.ศ.

นายเผดิม รัตถา
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน