คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายของโรงเรียน


นายกมล   แนมเถื่อน
ประธานคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย


นายจรัญ  ด้วงเหม
รองประธานคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย

นายไพวัลย์  จันทร์ชาลี
รองประธานคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย


นายทองจันทร์  มหามาต
นายทะเบียนนายจำปี  อินจันทร์
ประชาสัมพันธ์นายศรีศักดิ์  แสงกล้า
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์นางสุมาลี  ทองใบ
ปฎิ
คม


นางจินดา  แพลอย
กรรมการ


นายอำนาจ  ติระสา
กรรมการ


นางกัลยาออเมณฑ์กูล
กรรมการ


นางเพชรัตน์  บุญกัณท์
เลขานุการ


นายปัญญา  จันทรบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการนางยุพิน  สุดมี
เหรัญญิก