คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน


นายวินัย นนทะคุณ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา


นางสมถวิล สินสุวรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพิทักษ์ ทองเกตุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวัลลภ คันศร
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายชาญวิทย์ ขันธะหัตถ์
ผู้ทรงคุณวุฒินายประยูร พัฒนผล
ผู้ทรงคุณวุฒินายณรงค์ ขาวทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมพงษ์ พิมพ์ทอง
ผู้แทนศิษย์เก่า


พระครูอุปถัมภ์วชิรากร
ผู้แทนพระภิกสุสงฆ์


นายวีระยุทธ คุณสุทธิ์
ผู้แทนองค์การศาสนา


นางพิมลพรรณ อัมพุประภา
ผู้แทนครู


นายเสถียร นึกรักษ์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนางจำเรียง เชื้อศรี
ผู้แทนองค์กรชุมชนนางสาววรรยา คล้ายคลึง
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนนางสาวจรรยา ศรีสาร
กรรมการและเลขานุการ