ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มบริหารงานทั่วไป      
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่
 งานกิจกรรมทั่วไป

 งานอนามัยโรงเรียน

 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 งานปกครองนักเรียน
 งานรักษาความปลอดภัย
งานสวัสดิการร้านค้า
งานยานพาหนะ
 งานโสตทัศนูปกรณ์

นายบัณฑิต จันทร์ภู่
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางชุติกาญจน์ หงสาภินันทน์
คณะกรรมการ

นายอภิเชษฐ จันทนา
คณะกรรมการ

นางพิศมัย จิระประภูศักดิ์
คณะกรรมการ


นางจันทร์ทรา หลีสกุล
คณะกรรมการ

นายทศพล สุดดี
คณะกรรมการ

นายรัตนพล เรืองอนันต์
คณะกรรมการ

นายภัทรชัย เพชรแกมทอง
คณะกรรมการ

นางสาวณิชนันทน์ จูด้วง
คณะกรรมการ

นายอนุสรณ์ อินทะนะ
คณะกรรมการ

นายธวัชชัย ตำมะ
คณะกรรมการ

นางสาวพรวิไล สามงามเหล็ก
คณะกรรมการนางสาวนฤมล แสงทอง
คณะกรรมการ

นางสาวทิพากร จันทะคราม
คณะกรรมการ

 
 
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร ๐๕๕-๗๔๑๗๗๙
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter