//ทำให้เว็ปเป็นสีเทา //สิ้นสุด
บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายรังษี พิมขาลี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายรังษี พิมขาลี
หัวหน้างานรักษาวินัย , หัวหน้างานป้องกันยาเสพติด
หัวหน้างานคณะสี

นางพิมลพรรณ อัมพุประภา
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หัวหน้างานระบบ school 2 U

นายวิสุทธิศักดิ์ อ๊อดทรัพย์
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นายวิทยา ทองรวม
หัวหน้างาน TO BE NUMBER ONE


นายเจริญ พิลึก
หัวหน้างานระบบสาธารนูปโภค , หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานยานพาหนะ

นางนุสรา สุกระ
หัวหน้างานโภชนาการ

นางพิศมัย จิระประภูศักดิ์
หัวหน้งานอนามัยโรงเรียน

นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธิน
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นายอภิเชษฐ จันทนา
หัวหน้างงานกิจกรรมนักเรียน
   
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter