บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพิมลพรรณ อัมพุประภา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางนุสรา สุกระ
คณะกรรมการ

นางพิศมัย จิระประภูศักดิ์
คณะกรรมการ

นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
คณะกรรมการ


นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธิน

คณะกรรมการ

นายวิทยา ทองรวม
คณะกรรมการ

นายอภิเชษฐ จันทนา
คณะกรรมการ

นายณัฐชัย เหมือนอินทร์

คณะกรรมการ

นายรัตนพล เรืองอนันต์
คณะกรรมการ

นายทศพล สุดดี

คณะกรรมการ


นายสุพัฒน์ อินหาญ
คณะกรรมการ


นางจันทร์ทรา หลีสกุล
คณะกรรมการ

 


นายสุทัศน์ ไชยมูลเงิน
คณะกรรมการ

 


นางสาวพรชนก จันทร์เดช
คณะกรรมการ

 

นางสาวนิลาพร วงศ์เอี๊ยด
คณะกรรมการ
     
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter