โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ( ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย )
    กำเนิดโรงเรียน
  
โรงเรียนถือกำเนิดมาจาก ความร่วมมือของประชาชน ได้สละเวลาช่วยกันสร้าง เป็นโรงเรียนขึ้นมา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นโรงเรียน ระดับมัธยม ต่อมาได้ยกฐานะ เป็น โรงเรียนประตำบล


๑. ประวัติโรงเรียน
    โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ได้ทำการเปิดทำการเรียนการสอน รวมเป็น เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙ โรงเรียน เปิดสอน ระดับมัธยมปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา โดยมีนายวีระ  เพ็งศิริ  เป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียน โดยมีพื้นที่ทั้งหมด ๕๑ ไร่ ๗๖ ตารางวา ซึ่งกรมประชาสงเคราะห์ ได้อนุญาตให้กรมสามัญศึกษาก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในบริเวณพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ทุ่งโพธิ์ทะเล โดยการก่อสร้างโรงเรียนนั้นได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล ซึ่งมีนายไพรเชษฐ์ ทับทิมทอง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชน  ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน ๓ ห้องเรียน


๒. ที่ตั้งของโรงเรียน
   โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖ โทรสาร ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖


๓. อาณาเขตของโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา  มีพื้นที่ทั้งหมด ๕๑ ไร่ ๗๖ ตารางวา สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ โดยมีอาณาเขต
ดังนี้
    ทิศเหนือ               ติดต่อกับ         บ้านหลังเกษตร
    ทิศใต้                   ติดต่อกับ         บ้านวังอ้อ
   ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ          วิทยาลัยเกษตร
    ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ           บ้านบ่อทอง

 


๔. นโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา จัดการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต ๑ กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลตามหลักการบริหารรวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดี โดยแบ่งการบริหาร เป็น ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

| กลับหน้าหลัก |
   

 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
289 หมู่7 ถ.กำแพง-พิจิตร ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
หมายเลขโทรศัพท์ 055-736-235
E-Mail webmaster : wangphet_pat@hotmail.com