คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน

นายเผดิม รัตถา
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพงษ์เทพ นาคอ้น
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการนางพิมลพรรณ อัมพุประภา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการงบประมาณ

นางนุสรา สุกระ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล


ว่า ร.ต.หญิงกรัณฑรัตน์ ถาวร

เจ้าหน้าที่งานธุรการ