โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ( ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย )
    
คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน

นางสาวจรรยา  ศรีสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

นางชนิศา จิระเดชประไพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

นายบัณฑิต จันทร์ภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
หัวหน้ากลุ่มงาน 4 ฝ่าย


นายสนันท์  กุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการนางสาวพรเพ็ญ  ชูทุ่ม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางทัศนีย์  วงเวียน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล


นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการแผนงานงบประมาณ

 

เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter