//ทำให้เว็ปเป็นสีเทา //สิ้นสุด
คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน

นายเผดิม รัตถา
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนายพงษ์เทพ นาคอ้น
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นายรังษี พิมขาลี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายสถิตย์ กระบวนศรี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการงบประมาณ


ว่า ร.ต.หญิงกรัณฑรัตน์ ถาวร

เจ้าหน้าที่งานธุรการ