โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ( ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย )
    


สภาพชุมชนโดยรวม
""""สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร  ประมาณ 22 กิโลเมตร และศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 30 กิโลเมตร  มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบล นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  มีเนื้อที่ทั้งหมด 43,065 ไร่  ประมาณ 69 ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ราบลุ่มทั้งหมด เหมาะสำหรับการทำอาชีพเกษตรกรรม ภูมิอากาศค่อนข้างร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 35 องศา น้ำฝน  1,2923 มม./ปี  มีหมู่บ้านจำนวน 16 หมู่บ้าน คือ การทำนา ปลูกอ้อย  ฝ้าย ทำสวนกล้วยไข่ ปลูกปผลไม้ เนื่องจากมีพื้นที่เหมาะกับการทำเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ ของชุมชนตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลผู้ปกครองส่าวนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบอาชีพ ( คิดเป็นร้อยละ)  ร้อยละ 98  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นับถือศาสนา พุทธ  ( คิดเป็นร้อยละ)  99  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี 20,000 บาท/คน/ปี จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว

 

 

 

| กลับหน้าหลัก |
   

 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
289 หมู่7 ถ.กำแพง-พิจิตร ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
หมายเลขโทรศัพท์ 055-736-235
E-Mail webmaster : wangphet_pat@hotmail.com