//ทำให้เว็ปเป็นสีเทา //สิ้นสุด
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสถิตย์   กระบวนศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสถิตย์   กระบวนศรี
หัวหน้งานพัฒนาบุคคล , หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษา

นางนุสรา สุกระ
หัวหน้างานสวัสดิการ

นางพิมลพรรณ อัมพุประภา
หัวหน้างานชมรมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า

นางสาวจินดาลักษณ์ โคตะการ
หัวหน้างานวางแผนอัตรกำลัง , หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรัณฑรัตน์  ถาวร
หัวหน้างานสารบรรณ และสารงานธุรการ

นางนันทิยา แสนสุวรรณ
หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
   
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter