//ทำให้เว็ปเป็นสีเทา //สิ้นสุด
บุคลากรกลุ่มงานงบประมาณ

นางใกล้รุ่ง  ธวัชสานนท์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางใกล้รุ่ง  ธวัชสานนท์
หัวหน้างานระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ และงานสวัสดิการครู

นางสาวนงนุช แซ่ด่าน
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นายนิวา   จิระประภูศักดิ์
หัวหน้าการเงินและการบัญชี

นางพิศมัย   จิระประภูศักดิ์
หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุแลัสวัสดิการนักเรียน

นางมลิวัลย์  ขาวทอง
หัวหน้างานแผนงาน
   
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter