บุคลากรกลุ่มงานงบประมาณ

นางใกล้รุ่ง  ธวัชสานนท์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางมลิวัลย์ ขาวทอง
คณะกรรมการ


นายนิวา จิระประภูศักดิ์
คณะกรรมการ

นางสาวเบญจรงค์ สนธิทิม
คณะกรรมการ


นางสาวจารุวรรณ ประมูลศิลป์
คณะกรรมการ

นางสาวสุพรรษา พลขันธ์
คณะกรรมการ

นางพิศมัย   จิระประภูศักดิ์
คณะกรรมการ


นายสุพัฒน์ อินหาญ
คณะกรรมการ


นางสาวกนกอร ใหม่ศรี
คณะกรรมการ


นางวชิราภรณ์ เรือนคำ
คณะกรรมการ

นางสาวสายรุ้ง เทพวัน
คณะกรรมการ
 
นางสาวสุรีรัตน์ มาน้อย
คณะกรรมการ
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter