ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มบริหารงานงบประมาณ       
เอกสารกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานนโยบายและแผนงาน
 งานการเงิน
 งานบัญชี
 งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
 งานสวัสดิการ
 งานระดมทรัพยากรการศึกษา
 งานจัดระบบควบคุมภายใน
 งานตรวจสอบติดตามฯ

นายบัณฑิต จันทร์ภู่
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายนิวา จิระประภูศักดิ์
คณะกรรมการ


นางสาวกนกอร ใหม่ศรี
คณะกรรมการ

นางสาวสุพรรษา พลขันธ์
คณะกรรมการ


นางปาริชาติ ม่านมูล
คณะกรรมการ

นางสาวจารุวรรณ ประมูลศิลป์
คณะกรรมการ

นายสุพัฒน์ อินหาญ

คณะกรรมการ


นางสาวสายรุ้ง เทพวัน
คณะกรรมการ


นางสาวสุรีรัตน์ มาน้อย
คณะกรรมการ


นางสาวพิมพ์พิมล มูลประเสริฐ
คณะกรรมการ

นางสาวศริญญา วรรณา
คณะกรรมการ
 
นางวชิราภรณ์ เรือนคำ
คณะกรรมการ
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร ๐๕๕-๗๔๑๗๗๙
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter