//ทำให้เว็ปเป็นสีเทา //สิ้นสุด
หน้าหลัก =============== หลักสูตร ============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============ ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

นางสาวเบญจรงค์  สนธิทิม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางทัศนีย์  วงเวียน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวแจ่มจันทร์  ยองเพชร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางชุติกาญนจ์  หงสาภินันทน์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

 

 

 

นางสาวนภาพรรณ  ช่อชั้น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


นางสาวเบญจวรรณ เข็มทราย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร

นางสาวจิราภรณ์  จันทร์อิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
 
     
     
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter