หน้าหลัก =============== หลักสูตร ============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============ ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

นางสาวณิชานันท์ จูด้วง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางทัศนีย์  วงเวียน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางชุติกาญนจ์  หงสาภินันทน์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวฉวีวรรณ เหล่าเขตกิจ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter