//ทำให้เว็ปเป็นสีเทา //สิ้นสุด
หน้าหลัก =============== หลักสูตร ============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============ ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
หน้าหลัก =============== หลักสูตร =============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============= ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

นางสาวกนกอร  ใหม่ศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางมลิวัลย์  ขาวทอง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเจริญ  พิลึก
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   

 

 


นายธวัชชัย  พิลาทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายเชาวฤทธิ์  ชัยฤทธิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพิกุลทอง เสาว์วันนา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
     

 

   
     
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter