/
หน้าหลัก =============== หลักสูตร =============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============= ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

นางกนกอร ใหม่ศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 


นายทศพล สุดดี
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณิชานันท์ ราษฎ์สุดใจ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเสาวลักษณ์ กาบแก้ว
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางวันเพ็ญ ธาระทาน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
นางสาวปาริชาติ ม่วนมูล
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter