//ทำให้เว็ปเป็นสีเทา //สิ้นสุด
หน้าหลัก =============== หลักสูตร ============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============ ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

นางสาวสุพรรษา  พลขันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางสาวนงนุช  แซ่ด่าน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางทิพวัลย์  นาคอ้น
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายรังษี  พิมขาลี
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
     

นางใกล้รุ่ง  ธวัชสานนท์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวโสภิตา  เสนะจิต
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางจันทร์ทรา หลีสกุล
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     
     
 
 

นางสาวสุธารัตน์ เหมือนอินทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter