หน้าหลัก =============== หลักสูตร ============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============ ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

 


นางจันทร์ทรา หลีสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


 


นางใกล้รุ่ง  ธวัชสานนท์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 


นางสาวโสภิตา  เสนะจิต
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 


นางสาวสุพรรษา  พลขันธ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 


นางสาวสุรีรัตน์ มาน้อย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 


นางสาวสุภาภรณ์ ถาวร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter