หน้าหลัก =============== หลักสูตร ============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============ ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

 


นางสาวสุภาภรณ์ ถาวร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวสุพรรษา  พลขันธ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางจันทร์ทรา หลีสกุล
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวสุรีรัตน์ มาน้อย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางใกล้รุ่ง  ธวัชสานนท์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์พิมล มูลประเสริฐ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศริญญา วรรณา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     
คอมพิวเตอร์

นางสาวพรเพ็ญ  ชูทุ่ม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุพัฒน์  อินหาญ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวยุพดี เวทการ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 


นางสาวนฤมล แสงทอง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter