หน้าหลัก =============== หลักสูตร ============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============ ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

 


นางสาวอุมาพร บุญมา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 


นายสนันท์  กุรินทร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

 


นางสาวพรวิไล  สามงามเหล็ก
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

 


นางสาวปนัดดา  สงวนสัตย์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter