//ทำให้เว็ปเป็นสีเทา //สิ้นสุด
หน้าหลัก =============== หลักสูตร ============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============ ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

นางสาวจินดาลักษณ์  โคตรการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


 

นายสนันท์  กุรินทร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม


นางพิมลพรรณ  อัมพุประภา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวอุมาพร บุญมา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวสายรุ้ง เทพวัน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
     
     
 
 
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter