หน้าหลัก =============== หลักสูตร ============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============ ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

นางพิศมัย  จิระประภูศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา-ดนตรีนาฏศิลป์

นายธวัชชัย  ตำมะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา-ดนตรีนาฏศิลป์


 


นายอนุสรณ์ อินทะนะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา-ดนตรีนาฏศิลป์

เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter