//ทำให้เว็ปเป็นสีเทา //สิ้นสุด
หน้าหลัก =============== หลักสูตร ============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============ ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

นางวชิชาภรณ์  เรือนคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษานางนุสรา  สุกระ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา

นายรัตนพล เรืองอนันท์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา
 
   
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter