หน้าหลัก =============== หลักสูตร ============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============ ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา


นายภัทรชัย เพชรแกมทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

 
นางวชิชาภรณ์  เรือนคำ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

นายรัตนพล เรืองอนันท์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา


 

 

เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter