หน้าหลัก =============== หลักสูตร ============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============ ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

 


นายนิวา  จิระประภูศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 


นางนันท์นภัส  เหมภูมิ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 


นางสาวจารุวรรณ  ประมวลศิลป์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวรมิตา บุษย์ศรีเจริญ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปฏิชญา ปะตังทะสา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 


นางสาวทิพากร  จันทะคราม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter