//ทำให้เว็ปเป็นสีเทา //สิ้นสุด
หน้าหลัก =============== หลักสูตร ============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============ ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

นางสาวจารุวรรณ  ประมวลศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนายนิวา  จิระประภูศักดิ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนันท์นภัส  เหมภูมิ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนันทิยา  แสนสุวรรณ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
นายศิริชัย  ศิริเจริญ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


Mr.Alfado .
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
     

นางสาวมิณฑิตา ตะลิดโณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


นางสาวธีรารัตน์ ชีวสิทธิยานนท์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 
     
     
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter