หน้าหลัก =============== หลักสูตร ============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============ ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

 


นายฐิติพงษ์ นาแซง
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณิตศาสตร์

 

 


นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีทัศน์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณิตศาสตร์

 


นายกิตติพงษ์ พัฒนะผล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์

 


นายวุฒิชัย จันทร์ต้น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พลศึกษา

 


นายปัณวรรธน์ วามะลัน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
พลศึกษา


นายวิชรัชญ์ โอบอ้อม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดนตรีศึกษา

 


นางสาวสุธิดา พุทธรัตน์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณิตศาสตร์

 

 


นางสาวลัดดาวัลย เป๊กทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์

 
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter