Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก =============== หลักสูตร ============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============ ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

 นางสาวณัฐมล อ้นมะณี
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนางสาวณัฐมล อ้นมะณี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คณิตศาสตร์


นางสาวณัฐมน ครุซพันธ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณิตศาสตร์


นางสาวอรณัญช์ สิงห์เรือง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณิตศาสตร์


นางสาววรกานต์ บุญศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ

 นางสาวนันณภัชสรณ์ ดิลกพรชัยกุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ


 

 

 

 
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter