//ทำให้เว็ปเป็นสีเทา //สิ้นสุด
บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายพงษ์เทพ  นาคอ้น
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

 


นายสนันท์ กุรินทร์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและงานสื่อนวัตกรรมนางทิพวัลย์ นาคอ้น
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและนิเทศการสอน

นางสาวโสภิตา  เสนาะจิต
เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล ม.ปลาย

นายสุพัฒน์  อินหาญ
เจ้าหน้าที่งาน GPA และงานคอมพิวเตอร

นางนันท์นภัส  เหมภูมิ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางทัศนีย์ วงเวียน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางมลิวัลย์  ขาวทอง
เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล
งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน

นายอภิเชษฐ  จันทนา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษา

นางสาวพรวิไล  สามงามเหล็ก
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

นางสาวพลอยพรธนกร  ตลุ่มเคลือ
เจ้าหน้าที่งานเอกสารสารบรรณวิชาการ

นางสาวนิลาพร  วงศ์เอี๊ยด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 
       
       
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter