Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายพงษ์เทพ  นาคอ้น
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ


นายสนันท์ กุรินทร์
คณะกรรมการ


นางสาวโสภิตา  เสนาะจิต
คณะกรรมการ

นางมลิวัลย์  ขาวทอง
คณะกรรมการนางนันท์นภัส เหมภูมิ
คณะกรรมการ

นายสุพัฒน์ อินหาญ
คณะกรรมการ

นางสาวอรพิน กึกก้อง
คณะกรรมการ

นางสาวอุมาพร บุญมา
คณะกรรมการ

นางสาวเสาวลักษณ์ กาบแก้ว
คณะกรรมการนางสาวรติมา บุษย์ศรีเจริญ
คณะกรรมการ

นางสาวสุภาภรณ์ ถาวร
คณะกรรมการ
 
นางสาวนิลาพร วงศ์เอี๊ยด
คณะกรรมการ
     
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter