โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ( ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย )
    


วิสัยทัศน์ (Vision)
        พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีภูมิรู้  ควบคู่เทคโนโลยี  วิถีชีวิตพอเพียง
สร้างชื่อเสียงด้วยโครงงาน   สืบสานโรงเรียนดีต้นแบบในฝันประจำอำเภอ

พันธกิจ (Misssion)
1. พัฒนาระบบบริหารโรงเรียน โดยให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.
พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี่ และเน้นการจัดทำโครงงาน
3.
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
4.
พัฒนาโรงเรียนให้ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจำอำเภอ


เป้าประสงค์ (Objective)
1. นักเรียนมีคุณธรรม เป็นคนดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐานการศึกษา
2. นักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น  ใช้เทคโนโลยี่ได้อย่างถูกต้อง ดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู บุคลากร มีคุณภาพ และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้
4. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

| กลับหน้าหลัก |

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
289 หมู่7 ถ.กำแพง-พิจิตร ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
หมายเลขโทรศัพท์ 055-736-235
E-Mail webmaster : wangphet_pat@hotmail.com