ผลงานนักเรียน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 2(HTML) รหัสวิชา ว22290
ครูผู้สอนนายสุพัฒน์ อินหาญ
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สังกัด สพม.41

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1      
www.phailinploy.com www.nattapoom.com www.tepprapat.com  
www.kwanpornapat.com www.nattida.com www.wanida.com  
www.sureerat.com www.phathiphat.com    
www.thananya.com www.phattarida.com    
www.natnicha.com www.benjawan.com    
www.jutamart.com www.tanawat.com    
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
www.kittiphong