หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่รับคำสั่งจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ

 
01. เครื่องอ่านรหัส แท่ง (บาร์โค๊ด )

มีหน้าที่ในการใช้อ่านค่า

บาร์โค๊ดส่วนมากจะพบเห็น

อยู่ในห้าง

 
02. เมาส์ Mouse

ทำหน้าที่ควบคุมลูกศร เพื่อเลือกโปรแกรม รับข้อมูลสั่งงาน
คอมพิวเตอร์

 

 

03. สแกนเนอร์ Scanner
ทำหน้าที่รับสัญญาณภาพ

และส่งข้อมูลเข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์

 

04. แป้นพิมพ์ Keyboard
ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้า

เครื่องคอมพิวเตอร์

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 01กันยายน พ.ศ.2553