โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  ( ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย )      

 
 
ดร.จรรยา ศรีสาร
ผู้บริหารสถานศึกษา

 
แผนผังของโรงเรียน
แผนผังของโรงเรียน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
  ผลงานนักเรียน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สพม.กำแพงเพชร
สำนักงาน(สพฐ.)
สพป.กำแพงเพชร
E-Office สพท.
ทางด่วนหนังสือราชการ
 กระดานข่าว สพท.
เว็บครูไทย
 
 

 
หนังสือ/เอกสารภายใน
1. แบบรายงานการไปอบรมสัมมนา
2. ใบ ลา/หยุด ราชการ
3. ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
4. ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
5. แบบเขียนโครงการ/ประเมิน
6. เอกสารขออนุญาตไปราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
 

      

 

 
    
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปี 59
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ประจำปีการศึกษา 2556
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง 2557
ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนงาน
แบบประเมินตนเอง เศรศฐิกจพอเพียง
แบบในการเขียนโครงการปี 57
บันทึกข้อความนักเรียนไม่มีชื่อใน-bookmark
แบบบันทึกนักเรียนติด 0 , ร และ มส.(แก้ไข)
ตัวอย่างแผน ปรับปรุง 57
แบบบันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
     
   
 
   
   
   
 
   
   
 
 

 

 

 
 

Facebook งานแนะแนว ร.ร
.
 
https://www.facebook.com/
เข้าสู่ระบบเว็บศิษย์เก่า
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนนิคมฯ ๑
โรงเรียนนิคมฯ ๒
โรงเรียนนิคมฯ ๓
โรงเรียนนิคมฯ ๔
โรงเรียนนิคมฯ ๕
โรงเรียนวชิรปราการ
โรงเรียนกำแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลกำแพง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๔๑๗๗๙
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญ
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
s